TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTietCauHoi

Hỏi - Đáp

HỎI - ĐÁP

Người gởi: Lê Thị Thanh Tuyền
Ngày gởi: 09/05/2019
Nội dung:
Cho mình hỏi 1 số vấn đề sau liên quan đến vấn đề xả thải: - Tỉnh Kiên Giang có Quyết định phân vùng xả nước thải hay chưa? - Nước thải sinh hoạt xả thải vào Vịnh Rạch Giá phải đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A hay B - Dự án đã được phê duyệt ĐTM xây dựng 4 trạm xử lý nước thải - 920 m3/ng.đ. Vậy bây giờ bên mình làm hồ sơ xin 4 giấy phép xả thải cho từng hệ thống hay phải làm 1 giấy phép chung cho 4 hệ thống (4 hệ thống xây theo từng giai đoạn) Hỗ trợ sơm giúp mình. Cảm ơn nhiều.
TRẢ LỜI:

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi của bà như sau:

- Đối với các hoạt động có phát sinh xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 5 m3/ngày đêm đến nhỏ hơn 3.000 m3/ngày đêm (trừ hoạt động xả nước thải vào nguồn nước đới với nuôi trồng thủy sản) phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định tại Điều 16 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước gồm có:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép.

(2) Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước thải;

 (3) Báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước.

(4) Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với trường hợp đang xả nước thải. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước thải không quá ba ( 03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

(5) Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải.

* Trường hợp chưa có công trình xả nước thải vào nguồn nước, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

- Nguồn tiếp nhận nước thải sinh hoạt của Dự án là Vịnh Rạch Giá, theo quy định tại Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Dự án "Xây dựng quy định về xả thải vào nguồn tiếp nhận và phân vùng khí thải tại một số điểm nóng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang" được phê duyệt tại Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thì nước thải sinh hoạt sau khi xử lý đạt Cột B, (QCVN 14:2008/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt).

Cám ơn bà đã tham gia chuyên mục hỏi đáp của Sở Tài nguyên và Môi trường!


CÁC Ý KIẾN PHẢN ÁNH KHÁC

Các loại phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (Người gởi: Trần Út Mười - 15/08/2022)
Nội dung Quyết định về Môi trường (Người gởi: Huỳnh Thị Hoàng Anh - 22/05/2020)
Việc cấp nước sạch (Người gởi: Bùi Mỹ Tiên - 05/02/2020)
Thủ tục cấp phép tận thu nguồn than bùn (Người gởi: Nguyến Thị Báo Trang - 30/05/2019)
Đăng ký quan trắc tự động (Người gởi: Trần Nguyễn Phương Uyên - 16/03/2019)
Thủ tục sinh cấp phép nuôi chim yến (Người gởi: Thái Tú Duyên - 15/03/2019)
Tách thửa (Người gởi: Lê Nhật Tân - 01/03/2019)
Quyền sử dụng đất (Người gởi: Võ Châu Á - 01/03/2019)