TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:00 | 08/10/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:00 | 08/11/2020)

Lấy ý kiến điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:32 | 09/09/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:32 | 09/10/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Quy trình phối hợp luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (13:59 | 01/09/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (13:59 | 01/10/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (11:20 | 30/07/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (11:21 | 30/08/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cự trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:04 | 17/01/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:05 | 21/02/2020)

Hết hạn lấy ý kiến