Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Đảng ủy

  • Phát thẻ Đảng viên

    (08:24 | 02/01/2019)

    Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quyết định số 4150-QĐ/ĐUK ngày 18/10/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về phát thẻ đảng viên. Ngày 08/11, Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức lễ phát thẻ đảng viên, do đồng chí Lý Hoàng Phú, Ủy viên Ban chấp hành (BCH) Đảng ủy Sở, Bí thư chi bộ chủ trì cùng toàn thể đảng viên Chi bộ.

  • Triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng

    (08:06 | 02/01/2019)

    Thực hiện Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 4/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết. Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Triển khai học tập Nghị quyết TW 7, khóa XII của Đảng.