Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Môi trường

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ hàng năm

(16:11 | 04/01/2018)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường thông báo đến các chủ nguồn thải chất thải nguy hại việc lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại (CTNH) định kỳ hàng năm theo quy định tại Khoản 6 Điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

 

Logo ngành tài nguyên và môi trường

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường thông báo đến các chủ nguồn thải chất thải nguy hại việc lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại (CTNH) định kỳ hàng năm theo quy định tại Khoản 6 Điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

- Thực hiện báo cáo quản lý CTNH định kỳ: 01 lần/năm; kỳ báo cáo được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 trong năm báo cáo.

- Thời điểm nộp báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang (thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường) từ ngày 01 tháng 01 đến trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo.

- Báo cáo được thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Danh sách tệp đính kèm

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường thông báo đến các chủ nguồn thải chất thải nguy hại việc lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại (CTNH)

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   CV_01_CCBVMT.PDF.pdf