Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Môi trường

Xem với cỡ chữAA

Lắp đặt hệ thống quan trắc phát thải tự động liên tục

(15:53 | 01/10/2018)

Ngày 26/9/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 906/STNMT-BVMT về việc lắp đặt hệ thống quan trắc phát thải tự động liên tục.

 

Logo ngành TN&MT

Ngày 26/9/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 906/STNMT-BVMT về việc lắp đặt hệ thống quan trắc phát thải tự động liên tục.

Hệ thống quan trắc nước thải và khí thải tự động liên tục phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật được quy định từ Điều 50 đến Điều 55 Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

Việc truyền dữ liệu phải đáp ứng các yêu cầu về truyền, nhận, lưu giữ và quản lý dữ liệu được quy định tại Điều 56 Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.   

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị có nguồn phát sinh nước thải, khí thải theo quy định nêu trên phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục và truyền dữ liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định trước ngày 31/12/2018.

Danh sách tệp đính kèm

Chi cục BVMT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   CV_906_STNMT.pdf