Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

UBND tỉnh Kiên Giang công bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh

(17:11 | 02/03/2020)

Ngày 27/02/2020 UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 473/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo Quyết định có: (1) TTHC mới ban hành: 02 TTHC cấp tỉnh, 01 TTHC cấp huyện; (2) TTHC được sửa đổi, bổ sung: 06 TTHC cấp tỉnh, 01 TTHC cấp huyện, 01 TTHC cấp xã; (3) TTHC bị bãi bỏ: 07 TTHC cấp tỉnh, 01 TTHC cấp xã.

Danh mục TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh

05 TTHC cấp tỉnh:

+ Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;

+ Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

01 TTHC cấp huyện:

+ Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh

06 TTHC cấp tỉnh:

+ Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

+ Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

+ Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

+ Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản.

+ Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường.

01 TTHC cấp huyện:

+ Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường.

01 TTHC cấp xã:

+ Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của của UBND tỉnh

07 TTHC cấp tỉnh:

+ Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt).

+ Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt).

+ Thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt).

+ Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

+ Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn).

+ Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng).

+ Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp.

01 TTHC cấp xã:

+ Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Văn phòng Sở