Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Triển khai 6 nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019

(15:28 | 10/03/2019)

Ngày 11-01-2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 01/KH-STNMT về công tác cải cách hành chính năm 2019.

Bà Trương Thị Thảo – Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT (ảnh Minh Phong)

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc cần thực hiện tốt 6 nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, cải cách thể chế: Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm kịp thời phát hiện sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền xử lý. Cập nhật và thông tin các văn bản ban hành hướng dẫn thủ tục hành chính mới có liên quan đến ngành trên cổng thông tin điện tử của Sở đến công chức, viên chức của ngành. Thực hiện tốt, có hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch, chương trình, đề án do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Thứ hai, cải cách thủ tục hành chính: Hoàn thành việc rà soát, cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục sửa đổi, bổ sung; rà soát thủ tục hành chính xây dựng phương án đơn giản hóa theo quy định. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh việc kiểm soát thủ tục hành chính chặt chẽ, đi vào nề nếp. Xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính.

Phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Tiếp tục duy trì ổn định việc thực hiện cơ chế một cửa điện tử; đưa vào hoạt động việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tuyên truyền thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Công khai địa chỉ cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh về quy định hành chính; đường dây nóng của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức, cá nhân phản ánh thông tin về thủ tục hành chính, thái độ phục vụ của công chức, viên chức của ngành.

Thứ ba, cải cách tổ chức, bộ máy: Đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018 thực hiện chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 29-12-2017 của Tỉnh ủy Kiên Giang và Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2018 thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 11-4-2018 của Tỉnh ủy; xây dựng đề án kiện toàn bộ máy tổ chức của Sở, điều chỉnh sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp với vị trí việc làm đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thực hiện việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công.

Thứ tư, Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho công chức, viên chức của ngành; xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Tổ chức tuyển dụng viên chức theo hướng công khai, minh bạch, cạnh tranh công bằng, khách quan; tuyển dụng đúng người, sát với nhiệm vụ, nhu cầu thực tế và vị trí việc làm. Tiếp tục sử dụng, cập nhật sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện 05 chuẩn mực đạo đức của công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường. Thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2017 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/NĐ-NP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

Thứ năm, cải cách tài chính công: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng10 năm 2005, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ. Thực hiện chế độ khoán kinh phí chi thường xuyên theo quy định nhằm tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được giao. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Đồng thời, thường xuyên rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với chi tiêu đúng quy định của Nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt quy chế quản lý tài sản công; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài sản và ngân sách nhà nước.

Thứ sáu, hiện đại hóa hành chính: Thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 của ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin truyền thông như báo, đài và cổng thông tin điện tử của Sở nhằm tạo cho tổ chức, cá nhân hiểu biết, nhận thức và tiếp cận, sử dụng hệ thống một cửa điện tử và các dịch vụ công liên quan đến thủ tục hành chính của ngành.

Duy trì ổn định và có hiệu quả hệ thống một cửa điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tiếp tục thực hiện phần mềm quản lý văn bản, hộp thư điện tử công vụ để xử lý công việc, trao đổi văn bản, tài liệu trong nội bộ. Công bố việc áp dụng ISO 9001:2008 cho các thủ tục hành chính của ngành.

Minh Phong