Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tài nguyên đất

Xem với cỡ chữAA

Đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2021

(14:10 | 30/06/2020)

Ngày 29-06-2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 684/STNMT-ĐĐ&KS về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2021.

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Ngày 23 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 819/UBND-KTCN về việc triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện, nhằm đảm bảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của cấp huyện được phê duyệt kịp thời làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất kịp thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của các huyện, thành phố trong năm 2021.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các sở, ngành cấp tỉnh, các đơn vị an ninh, quốc phòng và thông tin trên phương tiện thông tin truyền thông (đăng trên Báo Kiên Giang và thông tin trên Đài PTTH Kiên Giang) để các đơn vị đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2021 gửi về cho UBND cấp huyện.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Đề nghị các sở, ngành cấp tỉnh, các đơn vị an ninh, quốc phòng có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình trong năm 2021 tổng hợp nhu cầu của ngành, lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của mình để đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trong năm 2021 gửi về cho UBND cấp huyện nơi có đất tổng hợp lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện (tổng hợp theo mẫu số 01, kèm theo hồ sơ đăng ký của từng dự án, công trình quy định tại mục 3 của Công văn này).

2. Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc tổng hợp nhu cầu các khu đất dự kiến thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2021 gửi về cho UBND cấp huyện nơi có đất tổng hợp lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện (tổng hợp theo mẫu số 02, kèm theo Bản trích lục, trích đo địa chính. Trong đó, có thể hiện tọa độ (ở múi chiếu 3 độ, kinh tuyến trục 104030’, hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000).

3. Đề nghị Báo Kiên Giang, Đài PTTH Kiên Giang đăng báo, thông tin trên sóng truyền hình, truyền thanh đến các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân, ... có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình trong năm 2021 đăng ký gửi về cho UBND cấp huyện nơi có đất tổng hợp lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2010 cấp huyện. Hồ sơ gồm:

- Bản đăng ký các dự án đầu tư mới sẽ thực hiện trong năm 2021 (theo mẫu số 03).

- Bản sao các căn cứ pháp lý có liên quan: Quyết định chủ trương đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Giấy chứng nhận đầu tư); Quyết định phê duyệt dự án đầu tư; Văn bản thể hiện dự án được ghi vào Kế hoạch vốn đầu tư năm 2021,...

- Bản trích lục, trích đo địa chính. Trong đó, có thể hiện tọa độ (ở múi chiếu 3 độ, kinh tuyến trục 104030’, hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000).

4. Thời gian tiếp nhận đăng ký đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2020.

5. Đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổng hợp, xử lý và xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Trường hợp các dự án, công trình không có đầy đủ hồ sơ, thông tin, cơ sở pháp lý thì yêu cầu đơn vị đăng ký bổ sung, nếu không bổ sung hoặc không phù hợp với quy định thì có văn bản trả lời cho đơn vị đó biết không đủ điều kiện đăng ký.

Chi cục Quản lý đất đai và Khoáng sản