Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tài nguyên đất

Xem với cỡ chữAA

Lấy ý kiến góp ý kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án: “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”

(14:14 | 07/11/2019)

Ngày 06/11/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1221/STNMT-BQLDAVILG về việc lấy ý kiến góp ý kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án: “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại Kiên Giang, vốn vay WB.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang và UBND các huyện Châu Thành, Tân Hiệp, Giồng Riềng và thành phố Rạch Giá phối hợp đăng tải trên trang web của đơn vị và niêm yết tại trụ sở của đơn vị từ ngày 15/11/2019 bản dự thảo kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án: “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại Kiên Giang.

Đồng thời, đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang và UBND các huyện Châu Thành, Tân Hiệp, Giồng Riềng và thành phố Rạch Giá tổng hợp các ý kiến góp ý bằng văn bản (nếu có) gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Ban Quản lý dự án VILG Kiên Giang) trước ngày 25/11/2019.

+ Địa chỉ: 1226A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP. Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: (0297) 3811 069.

+ Email: bqlda.vilg.kg@gmail.com.

Ban Quản lý dự án VILG

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   CV_1221_STNMT.pdf  DU_THAO_KE_HOACH_PHAT_TRIEN_ DAN_ TOC_THIEU_SO_DU_AN_VILG.pdf