Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Thông tin liên hệ

Xem với cỡ chữAA

Thông tin liên hệ

(09:45 | 15/02/2019)

Thông tin liên hệ

BAN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

 

1/ Giám đốc: Nguyễn Xuân Lộc

 

 

Điện thoại CQ:  02973 778 456

 

 

Di động: 0919 831 888

 

 

Email: xuanlockg@yahoo.com.vn

 

 

 

 

 

2/ Phó Giám đốc: Võ Thị Vân

 

 

Điện thoại CQ: 02973 913 839

 

 

Di động: 0918 329 192

 

 

Email: vothivan65@gmail.com

 

 

 

 

 

3/ Phó Giám đốc: Phùng Quốc Bình

 

 

Điện thoại CQ:  02978 673 535

 

 

Di động: 0983 820 535

 

 

Email: pqbinh.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

 

4/ Phó Giám đốc: Đoàn Hữu Thắng

 

 

Điện thoại CQ:  

 

 

Di động: 0913 848 167

 

 

Email: dhthang.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

VĂN PHÒNG SỞ

 

 

 

 

 

Địa chỉ: 1226A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP Rạch Giá

 

 

Điện thoại: 02973 910 804

 

 

1/ Chánh Văn phòng: Lý Hoàng Phú

 

 

Di động: 0918 361 109

 

 

Email: lhphu.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

2/ Phó Chánh Văn phòng: Trần Ngọc Lan

Điện thoại: 02973 917 155

Di động: 0919 144 967

Email: tnlan.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

 

3/ Phó Chánh Văn phòng: Lưu Hoàng Quốc

 

 

Điện thoại: 02973 911 374

 

 

Di động: 0945 142 277

 

 

Email: lhquoc.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

THANH TRA SỞ

 

 

 

 

 

1/ Chánh Thanh tra: Võ Văn Lên

 

 

Điện thoại CQ: 02973 910 797

 

 

Di động: 0975 003 939

 

 

Email: vvlen.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

 

2/ Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Xuân Hoa

 

 

Điện thoại CQ: 02973 910 797

 

 

Di động: 0918 953 576

 

 

Email: nxhoa.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

 

3/ Phó Chánh Thanh tra: Châu Bảo Trung

 

 

 

ĐiĐiện thoại CQ: 02973 910 797

 

 

 

Di động: 0939 341 212

 

 

Email: cbtrung.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

 

 

 

 

 

1/ Trưởng phòng: Danh Thanh Sơn

 

 

Điện thoại CQ: 02973 919 218

 

 

Di động: 0907 989 617

 

 

Email: dtson.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

 

2/ Phó Trưởng phòng: Trần Thị Tú Quyên

 

 

Điện thoại CQ: 02973 919 218

 

 

Di động: 0939 977 952

 

 

Email: tttquyen.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

3/ Phó Trưởng phòng: Thái Bình Hạnh Phúc

Điện thoại CQ: 02973 919 937

Di động: 0941 048 888

Email: tbhphuc.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ KHOÁNG SẢN

 

 

 

 

 

Địa chỉ: 1226A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP Rạch Giá

 

 

Điện thoại: 02973 919 550

 

 

1/ Chi cục trưởng: Quách Văn Toàn

 

 

Di động: 0913 966 145

 

 

Email: qvtoan.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

2/ Phó Chi cục trưởng: Đỗ Văn Thảnh

Điện thoại CQ: 02973 913 667

Di động: 0917 692 999

Email: dvthanh.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

 

3/ Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thái Hùng

 

 

Điện thoại CQ: 02973 911 422

 

 

Di động: 0945 537 344

 

 

Email: nthung.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

 

4/ Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Văn Soa

 

 

Điện thoại CQ: 02973 865 961

 

 

Di động: 0918 526 516

 

 

Email: nvsoa.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

 

Địa chỉ: 1226A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP Rạch Giá

 

 

Điện thoại: 02973 963 636

 

 

 

 

 

1/ Chi cục trưởng: Phùng Thị Bích Lam

 

 

Điện thoại CQ: 02973 963 636

 

 

Di động: 0916 779 970

 

 

Email: ptblam.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

2/ Phó Chi cục trưởng: Đoàn Thị Thanh Trúc

Điện thoại CQ: 02973 919 937

Di động: 0919 540 045

Email: dtttruc.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

 

3/ Phó Chi cục trưởng: Trần Hoàng Thanh

 

 

Điện thoại CQ: 02973 897 878

 

 

Di động: 0919 041 155

 

 

Email: ththanh.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

CHI CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

 

 

 

 

 

Địa chỉ: 1226A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP Rạch Giá

 

 

Điện thoại: 02973 919 324

 

 

 

 

 

1/ Chi cục trưởng: Nguyễn Hồng Phong

 

 

Điện thoại CQ: 02973 800 888

 

 

Di động:

 

 

Email: nhphong.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

2/ Phó Chi cục trưởng: Bùi Văn Mễ

Điện thoại CQ: 0297 8600 414

Di động: 0918 391 253

Email: bvme.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

 

Địa chỉ: 1228A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP Rạch Giá

 

 

Điện thoại: 02973 910 803

 

 

1/ Giám đốc: Ngô Minh Trí

 

 

Điện thoại CQ: 02973 910 009

 

 

Di động: 0918 822 690

 

 

Email: nmtri.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

 

2/ Phó Giám đốc: Sử Thị Thùy Trang

 

 

Điện thoại CQ: 

 

 

Di động: 0913 757 083 

 

 

Email: stttrang.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

 

3/ Phó Giám đốc: Trần Văn Son

 

 

Điện thoại CQ: 02973 919 277

 

 

Di động: 0918 357 308 

 

 

Email: tvson.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

 

 

 

 

 

Địa chỉ: 1228A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP Rạch Giá

 

 

Điện thoại: 02973 913 540

 

 

1/ Giám đốc: Lê Văn Mến

 

 

Điện thoại CQ: 02973 818 999

 

 

Di động: 0913 819 991

 

 

Email: lvmen.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

 

2/ Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Việt

 

 

Điện thoại CQ: 

 

 

Di động: 0919 828 228

 

 

Email: nqviet.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

 

Địa chỉ: Lô D11 đường Tuệ Tĩnh, khu vực 2, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá

 

 

Điện thoại: 02973 918 677

 

 

1/ Giám đốc: Trần Quốc Bình

 

 

Di động: 0918 804 942

 

 

Email: tqbinh.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

2/ Phó Giám đốc: Nguyễn Phong Vân

 

 

Di động: 0918 615 161

Email: npvan.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

 

 

 

 

 

Địa chỉ: 1228 Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP Rạch Giá

 

 

Điện thoại: 02973 918 289

 

 

1/ Giám đốc: Trần Thị Thùy Trang

 

 

Điện thoại CQ: 02973 919 178

 

 

Di động: 0916 414 010

 

 

Email: ttttrang.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

2/ Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hiền

Điện thoại CQ: CQ: 02973 877 686

Di động: 0908 193 530

Email: ntthien.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

 

3/ Phó Giám đốc: Phạm Ngọc Long

 

 

Điện thoại CQ: 02973 918 288

 

 

Di động: 0918 243 558

 

 

Email: pnlong.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

 

4/ Phó Giám đốc: Trần Quốc Trạng

 

 

Điện thoại CQ: 02973 918 289

 

 

Di động: 0948 918 887

 

 

Email: tqtrang.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

 

5/ Phó Giám đốc: Bùi Đức Tiến (kiêm Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ Phú Quốc)

 

Điện thoại CQ: 

 

 

Di động: 0977 356 155

 

 

Email: bdtien.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

 

Địa chỉ: 1226A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP Rạch Giá

 

 

Điện thoại: 02973 504 375

 

 

1/ Giám đốc: Đỗ Nhật Hòa

 

 

Di động: 0945 910 910

 

 

Email: dnhoa.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

 

2/ Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Khởi

 

 

Điện thoại: 02973 504 375

 

 

Di động: 0918 272 029

 

 

Email: nqkhoi.stnmt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. RẠCH GIÁ

 

 

 

 

 

Địa chỉ: Số 38 Lê Lợi, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá

 

 

Điện thoại:

 

 

1/ Trưởng phòng: Dương Hoàng Tùng

 

 

Điện thoại CQ: 02973 867 688

 

 

Di động: 0913 663 910

 

 

 

 

 

2/ Phó Trưởng phòng: Lý Văn Ngoan

 

 

Điện thoại CQ: 02973 867 688

 

 

Di động: 0913 119 179

 

 

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HÀ TIÊN

 

 

 

 

 

Địa chỉ: Số 4, Mạc Tử Hoàng, phường Đông Hồ, thị xã Hà Tiên

 

 

Điện thoại: 02973 959 789

 

 

1/ Trưởng phòng: Tạ Hiệp

 

 

Điện thoại CQ: 02973 606 858

 

 

Di động: 0913 608 858

 

2/ Phó Trưởng phòng: Tạ Quang Thuận

Điện thoại CQ: 02973 700 061

Di động:

 

3/ Phó Trưởng phòng: Trần Văn Lập

Điện thoại CQ:

Di động: 0368 749 203

 

 

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN KIÊN LƯƠNG

 

 

 

 

 

Địa chỉ: khu phố Ba hòn, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương

 

 

Điện thoại: 02973 751 123

 

 

1/ Trưởng phòng: Trần Minh Sang

 

 

Điện thoại CQ: 

 

 

Di động: 02978 630 606

 

 

 

 

 

2/ Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Đặng

 

 

Điện thoại CQ:

 

 

Di động:

 

 

 

 

 

3/ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Việt Phương

 

 

Điện thoại CQ:

 

 

Di động: 0908 411 325

 

 

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN GIANG THÀNH

 

 

 

 

 

Địa chỉ: Ấp Khánh Hòa, xã tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành

 

 

Điện thoại: 0773 760 660

 

 

1/ Trưởng phòng: Danh Minh Hùng

 

 

Điện thoại CQ: 0297 8630 777

 

 

Di động: 

 

 

 

 

 

2/ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hướng

 

 

Điện thoại CQ: 

 

 

Di động: 0949 477 195

 

3/ Phó Trưởng phòng: Bằng Thanh Bình

Điện thoại CQ: 

Di động: 0979 997 499

 

 

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN HÒN ĐẤT

 

 

 

 

 

Địa chỉ: Khu phố Đường Hòn, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất

 

 

Điện thoại: 

 

 

1/ Trưởng phòng: Phạm Minh Khởi

 

 

Điện thoại CQ:    

 

 

Di động: 0918 346 69

 

2/ Phó Trưởng phòng: Đoàn Ngọc Luận

Điện thoại CQ:    

Di động: 0919 484 246

 

 

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN PHÚ QUỐC

 

 

 

 

 

Địa chỉ: 49 Trần Hưng Đạo, KP7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc

 

 

Điện thoại: 

 

 

1/ Trưởng phòng: Trương Thành Tấn

 

 

Điện thoại CQ: 02973 846 531    

 

 

Di động: 0976 646 433

 

 

 

 

 

2/ Phó Trưởng phòng: Huỳnh Văn Son

 

 

Điện thoại CQ: 0773 608 789 

 

 

Di động: 

 

 

 

 

 

3/ Phó Trưởng phòng: Đỗ Văn Sơn

 

 

Điện thoại CQ: 02973 846 531

 

 

Di động: 0918 083 564

 

 

 

 

PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN KIÊN HẢI

 

 

 

 

Địa chỉ: huyện Kiên Hải

 

 

Điện thoại: 02973 830 220

 

 

1/ Trưởng phòng: Trần Thanh Thắng

 

 

Điện thoại CQ: 

 

 

Di động: 0919 939 605 

 

 

 

 

 

2/ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Phát

 

 

Điện thoại CQ: 

 

 

Di động: 0989 144 928

 

 

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN TÂN HIỆP

 

 

 

 

 

Địa chỉ: Ấp Kinh 9, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp

 

 

Điện thoại: 

 

 

1/ Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hùng

 

 

Điện thoại CQ:  

 

 

Di động: 0918 456 632 

 

 

 

 

 

2/ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Việt Vinh

 

 

Điện thoại CQ: 

 

 

Di động: 0913 498 599

 

 

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN CHÂU THÀNH

 

 

 

 

 

Địa chỉ: Khu phố Minh An, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành

 

 

Điện thoại: 02973 610 190

 

 

 

 

 

1/ Trưởng phòng: Huỳnh Văn Thiệt

 

 

Điện thoại CQ: 

 

 

Di động: 0914 852 629

 

2/ Phó Trưởng phòng: Lê Quốc Dũng

Điện thoại CQ: 

Di động: 0949 034 777

 

 

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN GIỒNG RIỀNG

 

 

 

 

 

Địa chỉ: Khu phố Nội Ô, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng

 

 

Điện thoại: 02973 822 150

 

 

 

 

 

1/ Phó Trưởng phòng: Lê Hữu Có

Điện thoại CQ: 

Di động: 0919 122 417

 

2/ Phó Trưởng phòng: Danh Tuấn

 

 

Điện thoại CQ: 

 

 

Di động: 0917 488 498

 

 

 

 

 

3/ Phó Trưởng phòng: Huỳnh Văn Kế

 

 

Điện thoại CQ: 

 

 

Di động: 0913 112 833

 

 

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN GÒ QUAO

 

 

 

 

 

Địa chỉ: Khu phố Phước Hưng I, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao

 

 

Điện thoại: 02978 672 838

 

 

1/ Trưởng phòng: Nguyễn Văn Đạt

 

 

Điện thoại CQ:  

 

 

Di động: 0914 405 946 

 

 

 

 

 

2/ Phó Trưởng phòng: Lý Khải Dân

 

 

Điện thoại CQ: 

 

 

Di động: 0983 814 319

 

 

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN AN BIÊN

 

 

 

 

 

Địa chỉ: Khu phố III, thị trấn Thứ 3, huyện An Biên

 

 

Điện thoại: 02973 881 341

 

 

1/ Trưởng phòng: Tạ Hữu Tịnh

 

 

Điện thoại CQ:  

 

 

Di động: 0918 116 890 

 

 

 

 

 

2/ Phó Trưởng phòng: Đỗ Hoàng Nhựt

 

 

Điện thoại CQ: 

 

 

Di động: 0919 394 360

 

 

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN AN MINH

 

 

 

 

 

Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Thứ 11, huyện An Minh

 

 

Điện thoại: 02973 884 130 

 

 

1/ Trưởng phòng: Phan Quốc Hùng

 

 

Điện thoại CQ: 

 

 

Di động: 0919 350 349

 

 

 

 

 

2/ Phó Trưởng phòng: Phan Văn Khoắn

 

 

Điện thoại CQ: 

 

 

Di động: 0919 002 125

 

 

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN VĨNH THUẬN

 

 

 

 

 

Địa chỉ: Khu phố Vĩnh Đông II, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận

 

 

Điện thoại: 

 

 

1/ Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Nhàn

 

 

Điện thoại CQ: 0773 829 161 

 

 

Di động: 0918 244 197 

 

 

 

 

 

2/ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Huỳnh

 

 

Điện thoại CQ: 

 

 

Di động: 0124 363 3368

 

 

 

 

 

3/ Phó Trưởng phòng: Văn Thanh Hải

 

 

Điện thoại CQ: 

 

 

Di động: 0919 828 524

 

 

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN U MINH THƯỢNG

 

 

 

 

 

Địa chỉ: Ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng

 

 

Điện thoại: 02973 883 741

 

 

1/ Trưởng phòng: Đào Hữu Chí

 

 

Điện thoại CQ:

 

 

Di động: 0914 282 727 

 

 

 

 

 

2/ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng Thắm

 

 

Điện thoại CQ: 

 

 

Di động: 0944 761 166