Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Công nhận sáng kiến, đề tài năm 2016

(14:36 | 25/12/2018)

Quyết định số: 01/QĐ-HĐSK ngày 22/12/2016 của Hội đồng sáng kiến Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công nhận sáng kiến, đề tài năm 2015.

Văn phòng Sở

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_congnhansangkien_2016.pdf