Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Kiện toàn Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường

(08:33 | 08/10/2019)

Ngày 03/10/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1112/QĐ-STNMT về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.

Văn phòng Sở

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_1112_STNMT.signed.PDF