Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Luật Phòng, Chống tham nhũng

(09:26 | 26/07/2019)

Ngày 20/11/2018 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua Luật số 36/2018/QH14 về Phòng, chống tham nhũng.

Ảnh minh họa

Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019.

Văn phòng Sở

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Luat_phong_chongthamnhung.pdf