TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành tài nguyên và môi trường

(14:01 | 18/01/2020)

Ngày 14-01, tại hội trường, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Lộc, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở TN&MT, cùng các đồng chí Phó Giám đốc Sở; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ngành liên quan; cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo UBND, Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lộc, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở TN&MT phát biểu tại Hội nghị tổng kết ngành TN&MT năm 2019

Hội nghị thông qua Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Nhìn chung, trong năm 2019, ngành tài nguyên và môi trường đã triển khai thực hiện công tác quản lý trên 08 lĩnh vực của ngành cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; nhiều vướng mắt phát sinh có liên quan đến công tác quản lý TN&MT đã kịp thời chủ trì, phối hợp cùng với các Sở, ngành và UBND cấp huyện để tháo gỡ hoặc chủ động báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời.

Theo đó, Công tác tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa các quy định, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của ngành được triển khai đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo, quản lý; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường được chú trọng cả về nội dung, hình thức, đối tượng và địa bàn tổ chức các hoạt động; công tác lập và triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch của ngành cơ bản phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các đề tài, dự án của ngành đã có sự chủ động, tranh thủ được các nguồn lực để triển khai thực hiện; công tác cải cách hành chính đã có nhiều bước chuyển biến theo hướng đơn giản, tiết kiệm thời gian và chi phí cho tổ chức, cá nhân, đáp ứng được yêu cầu đổi mới cải cách hành chính.

ông Phùng Quốc Bình - Phó Giám đốc Sở TN&MT thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của ngành tài nguyên và môi trường

Những nhiệm vụ chuyên ngành như: Công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh từng bước tiến bộ và ổn định, hệ thống bản đồ, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai được cập nhật, chỉnh lý; công tác bảo vệ môi trường được các cấp, các ngành quan tâm hơn; quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản được thực hiện chặt chẽ hơn, việc tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được thực hiện nghiêm túc; quản lý tài nguyên nước, quản lý tổng hợp về biển, hải đảo,... từng bước đi vào nề nếp, như: việc tham mưu cấp giấy phép hoạt động tài nguyên nước, phê duyệt các công trình phải thiết lập vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; lĩnh vực khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu tiếp tục được quan tâm, các chương trình, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu luôn được tập trung triển khai, cụ thể là đã rà soát, lập danh mục công trình và chủ công trình phải tổ chức quan trắc khí tượng thủy văn thuộc phạm vi quản lý; công tác quản lý tổng hợp, thống nhất về biển, hải đảo được thực hiện tốt hơn, nhất là công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo theo văn bản chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đề xuất các nhiệm vụ, đề án, dự án để xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045,… Công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng thực hiện, triển khai kịp thời các cuộc thanh tra đột xuất và thanh tra theo kế hoạch, có bước đẩy mạnh trong thực hiện công tác thanh tra trách nhiệm đối với cấp huyện và các phòng, đơn vị trực thuộc. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong thực hiện pháp luật về tài nguyên và môi trường, đảm bảo cho công tác quản lý chuyên ngành được chặt chẽ.

Phát biểu tại hội nghị Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Xuân Lộc nêu: năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch 05 năm (2016-2020), cũng là năm tiến đến Đại hội Đảng các cấp, ngành tài nguyên và môi trường tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả 04 nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, tăng cường trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý, của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc 05 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường.

Hai là, đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Ba là, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách về tài nguyên và môi trường; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng cơ sở dữ liệu.

Bốn là, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật.

Toàn cảnh Hội nghị (ảnh Minh Phong)

Minh Phong