TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở

(14:19 | 11/07/2019)

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở” là một trong những phong trào thi đua thiết thực và có ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà Trương Thị Thảo - chuyên viên Một cửa Sở TN&MT hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở (ảnh Minh Phong)

Trong những năm gần đây, Sở Tài nguyên và Môi trường đã từng bước xây dựng những quy định, tiêu chuẩn văn hóa riêng của ngành, từ đó việc thực hiện các quy định, quy chế làm việc liên quan đến văn hóa công sở của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực và dần hướng đến sự chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ. Phong cách giao tiếp, ứng xử đã có những tiến bộ rõ rệt. Năm 2014, thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường, Sở TN&MT đã xây dựng và niêm yết công khai 5 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trên website của Sở và tại trụ sở làm việc của đơn vị. Đồng thời, thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện quy định này, đưa quy định vào làm một trong các tiêu chí để đánh giá, phân loại đảng viên và đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động hàng năm. Công tác giám sát, nhắc nhở đối với của công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và xử lý kết quả của Sở được thực hiện thường xuyên với phương châm: Thân thiện, nhiệt tình hướng dẫn, lắng nghe ý kiến và hết lòng phục vụ nhân dân.

Để hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở” do UBND tỉnh Kiên Giang và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát động, trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Một là, Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện với những việc làm thiết thực, cụ thể, tạo sự chuyển biến, đổi mới toàn diện trong thực hiện văn hóa công sở và thực thi nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường. Tạo môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại. Cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, không có khói thuốc lá, không có rác thải nhựa. Tiếp tục thực hiện tốt việc niêm yết công khai, đầy đủ thủ tục hành chính tại trụ sở.

Hai là, Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở thực hiện tốt Quy chế làm việc, Quy tắc ứng xử, văn hóa công sở và Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành tài nguyên và môi trường. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng trong việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của đảng viên” gắn với thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là, Tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở thi đua thực hiện các nội dung của phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở”:

- Thi đua thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

- Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thi đua thực hiện giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp, làm việc khoa học, kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Ngọc Đoan