Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Dữ liệu về thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Dữ liệu về giải quyết tranh chấp đất đai (6)

(14:43 | 08/01/2019)

Dữ liệu về giải quyết tranh chấp đất đai (6)

 

STT

Nội dung

Năm

Địa chỉ

Số Quyết định

652

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lý Thị Tâm

1999

Vĩnh Trung – xã Vĩnh Hòa - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

1793/QĐ-UB

653

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Hạnh

1999

Đập Đá – xã Vĩnh Phong - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

726/QĐ-UB

654

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Kiệt

1999

Minh Cường – xã Minh Thuận - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

1792/QĐ-UB

655

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Trượng và bà Nguyễn Thị Màu, Nguyễn Thị Nâu

1999

Số 14 - xã Vĩnh Thuận - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

1951/QĐ-UB

656

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Diệu

2000

Phú Lâm – xã Đông Thái – huyện An Biên – tỉnh KG

10/QĐ-TTr

657

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Văn Kình

2000

Vĩnh Thành A – xã Vĩnh Hòa Hiệp – huyện Châu Thành – tỉnh KG

1863/QĐ-UB

658

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đông

2000

Sáu Đình – xã Nam Thái – huyện An Biên – tỉnh KG

100/QĐ-UB

659

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Ngỗng

2000

Minh Phong – xã Bình An – huyện Châu Thành – tỉnh KG

11/QĐ-TTr

660

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Võ Thị Hai

2000

Ba Biển B – xã Nam Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

98/QĐ-TTr

661

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Năm

2000

Xẻo Lùng – xã Thạnh Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

1864/QĐ-UB

662

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Xuân Nghiêm

2000

Cạn Ngọn – xã Thạnh Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

1659/QĐ-UB

663

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Lậm

2000

KV 2 - TT. Thứ 3 - huyện An Biên – tỉnh KG

101/QĐ-TTr

664

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Nâng

2000

KV 1 - TT. Thứ 3 - huyện An Biên – tỉnh KG

99/QĐ-TTr

665

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hoa

2000

Bảy Xáng – xã Đông Hòa – huyện An Minh – tỉnh KG

187/QĐ-TTr

666

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Hòa

2000

Thành Phụng – xã Đông Hưng – huyện An Minh – tỉnh KG

168/QĐ-TTr

667

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Ký

2000

Ngọc Hải – xã Đông Hưng A – huyện An Minh – tỉnh KG

185/QĐ-TTr

668

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phục

2000

Gọ Ghe - xã Đông Hưng A – huyện An Minh – tỉnh KG

1536/QĐ-UB

669

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Thi

2000

Vàm Xáng – xã Đông Hưng B – huyện An Minh – tỉnh KG

181/QĐ-TTr

670

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Hoanh

2000

Vĩnh Hòa - Vĩnh Hòa Hiệp – huyện Châu Thành – tỉnh KG

179/QĐ-UB

671

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Văn Nhứt

2000

9B – xã Thuận Hòa – huyện An Minh – tỉnh KG

182/QĐ-TTr

672

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Đình Thứ

2000

Tám Biển 2 – xã Thuận Hòa - huyện An Minh – tỉnh KG

186/QĐ-TTr

673

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Mau

2000

Ngọc Hiển – xã Vân Khánh - huyện An Minh – tỉnh KG

183/QĐ-TTr

674

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lâm Văn Đức

2000

An Thới – xã Bình An  - huyện Châu Thành – tỉnh KG

1537/QĐ-UB

675

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lưu Văn Kiều

2000

An Lạc – xã Bình An - huyện Châu Thành – tỉnh KG

12/QĐ-TTr

676

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trương Thị Nguyệt

2000

Minh Phong – xã Bình An - huyện Châu Thành – tỉnh KG

700/QĐ-UB

677

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Tượng

2000

Tân Hưng – xã Giục Tương - huyện Châu Thành – tỉnh KG

2361/QĐ-UB

678

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Hà Thị Chuỗi

2000

Hòa Thạnh – xã Minh Hòa huyện Châu Thành – tỉnh KG

59/QĐ-TTr

679

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Phú

2001

Hòa Thạnh – xã Minh Hòa - huyện Châu Thành – tỉnh KG

253/QĐ-TTr

680

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Sang

2000

An Bình – xã Minh Hòa - huyện Châu Thành – tỉnh KG

152/QĐ-TTr

681

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Sương

2000

Hòa Thạnh – xã Minh Hòa- huyện Châu Thành – tỉnh KG

169/QĐ-TTr

682

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Tho

2000

An Bình – xã Minh Hòa huyện Châu Thành – tỉnh KG

89/QĐ-TTr

683

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đinh Thị Cúc

2000

Kinh 5A – xã Tân Hiệp A – huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

170/QĐ-TTr

684

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Hùng

2000

Hòa Thuận -  xã Mong Thọ A - huyện Châu Thành – tỉnh KG

35/QĐ-TTr

685

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Tuyết Vân

2000

Hòa An – xã Mong Thọ B - huyện Châu Thành – tỉnh KG

1538/QĐ-UB

686

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hồ Đắc Châu

2000

Hòa Bình – xã Mong Thọ B - huyện Châu Thành – tỉnh KG

87/QĐ-TTr

687

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Vinh

2000

Hòa An – xã Mong Thọ B - huyện Châu Thành – tỉnh KG

56/QĐ-TTr

688

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Muôn

2000

Thanh Bình - Thạnh Lộc  - huyện Châu Thành – tỉnh KG

148/QĐ-TTr

689

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Lượm

2000

KP.Minh An - TT. Minh Lương - huyện Châu Thành – tỉnh KG

13/QĐ-TTr

690

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Trí Nam

2000

TT. Minh Lương - huyện Châu Thành – tỉnh KG

936/QĐ-UB

691

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Ngoan

2000

KP. Minh Phú - TT. Minh Lương - huyện Châu Thành – tỉnh KG

171/QĐ-TTr

692

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phù Chí Phụng

2000

KP. Minh Long - TT. Minh Lương - huyện Châu Thành – tỉnh KG

114/QĐ-TTr

693

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Sáu

2000

KP. Minh An - TT. Minh Lương - huyện Châu Thành – tỉnh KG

88/QĐ-TTr

694

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Tuấn Em

2000

Vĩnh Hòa 2 – xã Vĩnh Hòa Hiệp  - huyện Châu Thành – tỉnh KG

149/QĐ-TTr

695

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Huê

2000

Hòa Thuận – xã Vĩnh Hòa Hiệp - huyện Châu Thành – tỉnh KG

116/QĐ-TTr

696

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mao

2000

Vĩnh Thành A – xã Vĩnh Hòa Hiệp - huyện Châu Thành – tỉnh KG

113/QĐ-TTr

697

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Quân

2000

Vĩnh Hòa 1 – xã Vĩnh Hòa Hiệp  - huyện Châu Thành – tỉnh KG

58/QĐ-TTr

698

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phó Kim Ta

2000

Vĩnh Hội- xã Vĩnh Hòa Hiệp - huyện Châu Thành – tỉnh KG

117/QĐ-TTr

699

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lư Văn Thận

2000

Vĩnh Hội- xã Vĩnh Hòa Hiệp - huyện Châu Thành – tỉnh KG

119/QĐ-TTr

700

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kiếm

2000

ấp Hòa An – xã Hòa An – huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

139/QĐ-TTr

701

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Điều

2000

Hòa Hiệp - Hòa Lợi - huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

 

702

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Dương Thị Thiêu

2000

Hòa Thạnh - Hòa Thuận - huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

180/QĐ-TTr

703

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Tuấn

2000

Ấp 4 - Hòa Thạnh - huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

167/QĐ-TTr

704

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đồng Thị Khá

2000

Thạnh Vinh – xã Thạnh Phước - huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

591/QĐ-UB

705

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Thành Long

2000

KV 8 - TT. Giồng Riềng - huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

176/QĐ-TTr

706

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Mười

2000

Ấp 4 - TT. Giồng Riềng - huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

92/QĐ-TTr

707

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hồ Thanh Bình

2000

Số 314 - Nguyễn Trung Trực – Kp 4 – P. Vĩnh Lạc – TX. Rạch Giá – tỉnh KG

45/QĐ-TTr

708

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Sỏi

2000

Ấp 3 – xã Định An – huyện Gò Quao – tỉnh KG

67/QĐ-TTr

709

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lưu Tạo

2000

Hòa An – xã Định An - huyện Gò Quao – tỉnh KG

09/QĐ-TTr

710

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Chiêu

2000

Hòa Thạnh – xã Định Hòa - huyện Gò Quao – tỉnh KG

145/QĐ-TTr

711

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Thành Phụng

2000

Phước Trung 2 - TT. Gò Quao - huyện Gò Quao – tỉnh KG

68/QĐ-TTr

712

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lâm Thanh Hồng

2000

Châu Thành – xã Thủy Liễu - huyện Gò Quao – tỉnh KG

46/QĐ-TTr

713

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Tô Thị Hường

2000

Phước Lợi – xã Vĩnh Phước A - huyện Gò Quao – tỉnh KG

47/QĐ-TTr

714

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lưu Thị Chiệu

2000

An Phú – xã Vĩnh Phước B - huyện Gò Quao – tỉnh KG

66/QĐ-TTr

715

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Phụng

2000

Ấp 3 – xã Vĩnh Tuy - huyện Gò Quao – tỉnh KG

184/QĐ-TTr

716

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Oanh

2000

KP. 4 – P. Bình San - TT. Hà Tiên - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

178/QĐ-TTr

717

Giải quyết đơn khiếu nại của bà - Trương Thị Nẻn

2000

Số 22 - Mạc Công Du - KP 2 – P. Đông Hồ - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

49/QĐ-TTr

718

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Sậm

2000

Khóm Eo - KP 2 – P. Pháo Đài - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

50/QĐ-TTr

719

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Sậy

2000

KP 2 - Pháo Đài - TT. Hà Tiên - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

165/QĐ-TTr

720

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Châu Văn Thanh

2000

KP 2 - Pháo Đài - TT. Hà Tiên - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

52/QĐ-TTr

721

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lý Thị Bửu Hoàng

2000

Số 67 - Ngô Văn Sở - Mỹ Xuyên - TP. Long Xuyên – tỉnh An Giang

166/QĐ-TTr

722

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Châu Thị Kim

2000

Thạch Động - Mỹ Đức - TT. Hà Tiên - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

153/QĐ-TTr

723

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Pai

2000

Xà Xía - Mỹ Đức  - TT. Hà Tiên - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

151/QĐ-TTr

724

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Châu Tên

2000

Xà Xía - Mỹ Đức - TT. Hà Tiên - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

105/QĐ-TTr

725

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Dũng

2000

Ngã Tư - Thuận Yên - TT. Hà Tiên - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

48/QĐ-TTr

726

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Thiện Khải

2000

Rạch Vược - Thuận Yên - TT. Hà Tiên - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

51/QĐ-TTr

727

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Kim Huê

2000

Châu Thới 2 - Châu Đốc – An Giang - KG

26/QĐ-TTr

728

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Lợi

2000

Tân Hiệp A - Vong Thê  - huyện Thoại Sơn – tỉnh An Giang

71/QĐ-TTr

729

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Nhiên

2000

Hiệp Bình – xã Mỹ Hiệp Sơn – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

 

730

Giải quyết đơn khiếu nại của bà  Nguyễn Thị Trang

2000

Vàm Răng – xã Sơn Kiên - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

135/QĐ-TTr

731

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đoàn Thị Tám

2000

Tràm Dưỡng – xã Mỹ Lâm - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

701/QĐ-UB

732

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tây

2000

Mỹ Hưng – xã Mỹ Lâm - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

172/QĐ-TTr

733

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Hoàng Dũng

2000

Tổ 10 - Chín Xáng – xã Đông Hòa – huyện An Minh –tỉnh  KG

107/QĐ-TTr

734

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Kiệp và ông Trương Văn Ly

2000

Sơn Tiến – xã Nam Thái Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

40/QĐ-TTr

735

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Ngọc

2000

Sơn Bình – xã Nam Thái Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

 

736

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Tâm

2000

Tri Tôn - TT. Hòn Đất - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

37/QĐ-TTr

737

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Tầm

2000

Sơn Tiến – xã Nam Thái Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

138/QĐ-TTr

738

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Kim Hạnh và Huỳnh T.Yến Hương

2000

Thành Công – TT. Sóc Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

156/QĐ-TTr

739

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Ngô Minh Nguyệt

2000

Mỹ Phú – TT. Sóc Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

39/QĐ-TTr

740

Giải quyết đơn khiếu nại của bà - Đỗ Thị Nụ

2000

Mỹ Thuận – TT. Sóc Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

137/QĐ-TTr

741

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Văn Thuận

2000

Mỹ Phú – TT. Sóc Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

27/QĐ-TTr

742

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bạch

2000

Vàm Răng – xã Sơn Kiên - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

38/QĐ-TTr

743

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Cao

2000

Kiên Bình – xã Sơn Kiên - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

74/QĐ-TTr

744

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Vũ Văn Hồng

2000

Ấp 8 -  xã Sơn Kiên  - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

91/QĐ-TTr

745

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Huỳnh Long

2000

Giàn Gừa – xã Sơn Kiên - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

136/QĐ-TTr

746

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Xuân

2000

Ấp 4 – xã Nam Thái Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

36/QĐ-TTr

747

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Văn Beo và Nguyễn Ngọc Lựu

2000

Sư Nam - TT. Hòn Đất  - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

154/QĐ-TTr

748

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Ty

2000

Đường Hòn - TT. Hòn Đất  - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

702/QĐ-TTr

749

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Văn Ngàn

2000

Số 404 Nguyễn Bỉnh Khiêm - KP. Quang Trung - P. Vĩnh Thanh – TP. Rạch Giá – tỉnh KG

54/QĐ-TTr

750

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Ngôn

2000

Lình Huỳnh - Thổ Sơn huyện Hòn Đất –tỉnh  KG

73/QĐ-TTr

751

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trịnh Em

2000

Bãi Ớt – xã Dương Hòa huyện Kiên Lương – tỉnh KG

1456/QĐ-UB

752

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Thơm

2000

Hòn Heo – xã Dương Hòa - huyện Kiên Lương – tỉnh KG

267/QĐ-TTr

753

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Chung Văn Tiến

2000

Hòn Heo – xã Dương Hòa - huyện Kiên Lương – tỉnh KG

224/CV-UB

754

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lệ Thu

2000

Ba Hòn – xã Dương Hòa - huyện Kiên Lương – tỉnh KG

454/QĐ-UB

755

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Văn Cứ

2000

Rạch Gỗ - xã Phú Mỹ - huyện Kiên Lương – tỉnh KG

1457/QĐ-UB

756

Giải quyết đơn khiếu nại đền bù  GPMB cho 2 hộ dân

2000

Trạm điện Kiên Lương - Tám Thước - TT. Kiên Lương - huyện Kiên Lương – tỉnh KG

1780/QĐ-UB

757

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Mười

2002

Cống Tre - TT. Kiên Lương - huyện Kiên Lương – tỉnh KG

46/QĐ-TTr

758

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Châu

2000

Vĩnh Hòa - Vĩnh gia - Tri Tôn – tỉnh An Giang

15/QĐ-TTr

762

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trịnh Xuân Thắng

2000

Số  71/1 - Mai Thị Hồng Hạnh – KP 4 – P. Rạch Sỏi - huyện Kiên Lương – tỉnh KG

 

763

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Văn Dụ

2000

Tân Phát B – xã Tân Hiệp B – huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

94/QĐ-TTr

764

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Văn Liếng

2000

Tân Thành – xã Tân Hiệp B - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

72/QĐ-TTr

765

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Tạ Thị Mừng

2000

Tân Thọ - xã Tân Hội - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

70/QĐ-TTr

766

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đoàn Văn Khương

2000

Trí Thành – xã Tân Hội - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

109/QĐ-TTr

767

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Liên

2000

Tân Phú – xã Tân Hội - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

108/QĐ-TTr

768

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Út

2000

Phú Hội - Tân Hội - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

 

769

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ái

2000

Đông Phước – xã Thạnh Đông A - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

159/QĐ-TTr

770

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đinh Thị Hằng

2000

Đông Phước – xã Thạnh Đông A - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

65/QĐ-TTr

771

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Lụa

2000

Kinh 8A – xã Thạnh Đông A - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

42/QĐ-TTr

772

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Hà

2000

Đông Bình - Thạnh Đông B - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

110/QĐ-TTr

773

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lý Long Phụng

2000

Tổ 13 - Đông An – xã Thạnh Đông B - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

163/QĐ-TTr

774

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Phước Trình

2000

Đông An – xã Thạnh Đông B - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

111/QĐ-TTr

775

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Tỵ

2000

Đông An – xã Thạnh Đông B - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

160/QĐ-TTr

776

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Xem

2000

Đông Lộc – xã Thạnh Đông - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

62/QĐ-TTr

777

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Em

2000

ấp Thạnh Trị - xã Thạnh Trị - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

157/QĐ-TTr

778

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Cận

2000

82 - tổ 3A - Khóm A - TT. Tân Hiệp - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

112/QĐ-TTr

779

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần  Thị Tiện, Trần Thị Thới

2000

Đông Hưng - TT. Tân Hiệp - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

861/QĐ-UB

780

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Thanh Liêm

2000

Số 45 - Khóm B - TT. Tân Hiệp - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

 

781

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Vinh (đại diện 7 hộ dân)

2000

Khóm A - TT. Tân Hiệp - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

161/QĐ-TTr

782

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Văn Đáo

2000

Số 267 - Phan Đăng Lưu - KP 8 – P. An Hòa – TX. Rạch Giá – tỉnh KG

83/QĐ-TTr

783

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Tiến Quát

2000

Số 05 - Nguyễn Văn Cừ - KP 1 – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

 

784

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Văn Sáu

2000

73 - Ngô Gai Tự - P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

103/QĐ-TTr

785

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Hòa Tâm và 5 hộ dân

2000

Trần Khánh Dư - KP 4 – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

08/QĐ-TTr

786

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Bé Tư

2000

128 - Trần Khánh Dư - KP 4 – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

03/QĐ-TTr

787

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Quách Văn Út

2000

KP 5 – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1626/QĐ-UB

788

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lư Kiến Đạt

2000

Số 143/5 - KP 1 – P. Rạch Sỏi - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

 

789

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Phúc Khai

2000

KP 1 – P. Rạch Sỏi - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

 

790

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Kỳ Thành

2000

367 - Nguyễn Chí Thanh - KP 6 – P. Rạch Sỏi - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

44/QĐ-TTr

791

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lâm Văn Cự

2000

Rọc Năng – xã Hưng Yên – huyện An Biên – tỉnh KG

97/QĐ-TTr