Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Các thông tin khác

Xem với cỡ chữAA

Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng

(15:06 | 01/02/2019)

Ngày 26 tháng 12 năm 2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng.

Thông tư quy định chi tiết khoản 5 Điều 10 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Thông tư không điều chỉnh với thông tin, dữ liệu TN&MT thuộc danh mục bí mật nhà nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2019.

Minh Phong

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TT_32_2018_BTNMT.PDF