Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Các thông tin khác

Xem với cỡ chữAA

Kiện toàn tổ chức bộ máy; tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch 05 năm của ngành

(08:09 | 28/02/2019)

Nhằm thực hiện kỷ luật, kỷ cương, hành động quyết liệt, phát huy mọi nguồn lực để hoàn thành thắng lợi các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của ngành năm 2019; lập thành tích chào mừng các sự kiện, các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu trong năm 2019 để kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát động phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020 với chủ đề “Kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hành động trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường để phát triển nhanh, bền vững đất nước”.

Bên cạnh đó, nhằm thống nhất ý chí và hành động trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã xác định chủ đề hành động trong toàn ngành là: “Kiện toàn tổ chức bộ máy; tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch 05 năm của ngành”. Phát huy những kết quả đã đạt đ­­­ược, khắc phục những hạn chế của năm 2018; năm 2019, ngành tài nguyên và môi trường tập trung nội dung phong trào thi đua vào các nhiệm vụ sau đây:

Một là, Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc 05 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường;

Hai là, Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành.

Ba là, Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách về tài nguyên và môi trường; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Bốn là, Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính; tăng cường phát huy hiệu quả các mô hình tuyên truyền điển hình ở địa phương, trong các tổ chức tôn giáo.

Năm là, Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tình hình quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân được nhà nước giao, cho thuê đất; việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh công tác thanh tra trách nhiệm thực hành pháp luật đối với UBND các huyện.

Sáu là, Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bảy là, Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức của công chức, viên chức và người lao động theo tinh thần của Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị. Xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Tám là, Toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường thường xuyên nghiên cứu, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến trong công tác quản lý, cải tiến phương pháp làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực quản lý của ngành, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác.

Chín là, Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Làm tốt công tác an ninh, quốc phòng; giữ gìn, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ tài liệu, tài sản cơ quan; thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kêu gọi toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành phát huy những thành quả đạt được, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy trí tuệ, nỗ lực mạnh mẽ, với ý chí tự lực tự cường, yêu ngành, yêu nghề, ra sức phấn đấu tiếp tục cổ vũ khơi dậy tinh thần thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch phát triển 05 năm (2016 - 2020) của ngành mà Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh giao./.

Minh Phong