Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 20

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
32/2018/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Công nghệ thông tin Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng 26/12/2018
31/2018/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên nước Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước 26/12/2018
28/2018/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Địa chất và Khoáng sản Quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản 26/12/2018
167/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên nước Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất 26/12/2018
188/2018/NQ-HĐND HĐND tỉnh Kiên Giang Nghị quyết Tài nguyên đất Danh mục dự án cần thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục dự án phải điều chỉnh, hủy bỏ thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 14/12/2018
184/2018/NQ-HĐND HĐND tỉnh Kiên Giang Nghị quyết Tài nguyên đất Về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 14/12/2018
181/2018/NQ-HĐND HĐND tỉnh Kiên Giang Nghị quyết Các lĩnh vực khác Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang 14/12/2018
36/2018/QH14 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luật phòng, chống tham nhũng 20/11/2018
09/2018/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 14/09/2018
08/2018/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 14/09/2018
28/2018/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Công nghệ thông tin Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước 06/09/2018
20/2018/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang 17/07/2018
16/2018/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/07/2018
13/2018/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Biển và Hải đảo Về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018 19/06/2018
25/2018/QH14 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luật Tố cáo 12/06/2018