TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 26

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3805/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quyết định Tài nguyên nước Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1” của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10. 18/12/2018
1117/STNMT-CCQLĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tài nguyên đất Về việc cho ý kiến về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện 20/11/2018
5943/BTNMT-TCMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Môi trường Về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 26/10/2018
2200/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 04/10/2018
906/STNMT-BVMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Môi trường Lắp đặt hệ thống quan trắc phát thải tự động liên tục 26/09/2018
4771/BTNMT-TTTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Môi trường Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 05/09/2018
1127/CĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Công điện Khí tượng thủy văn Về việc ứng phó lũ lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long và mưa lũ tại Bắc Bộ 31/08/2018
736/STNMT-CNTT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Các lĩnh vực khác Về việc phối hợp tuyên truyền lĩnh vực tài nguyên và môi trường 01/08/2018
3438/BTNMT-PC Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Các lĩnh vực khác Về việc rà soát, tổng hợp quy định pháp luật vướng mắc, bất cập và hệ thống hóa văn bản QPPL về tài nguyên và môi trường 29/06/2018
109/KH-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16/11/2017 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch của tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 18/06/2018
3070/BTNMT-VP Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Các lĩnh vực khác Về việc phối hợp tuyên truyền về Kỳ họp Đại Hội đồng GEF lần thứ 6 (GEF6) và các sự kiện liên quan 13/06/2018
473/STNMT-V Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Thủ tục hành chính Về việc triển khai các văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 21/05/2018
24/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua khen thưởng năm 2018 15/05/2018
2035/BTNMT-TTTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Môi trường Về việc tổ chức các hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05/6/2018 20/04/2018
1875/BTNMT-TĐKTTT Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Các lĩnh vực khác Về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch khen thưởng năm 2018 16/04/2018