TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 14

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
37/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Tài nguyên nước Tổ chức tập huấn tuyên truyền Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 08/12/2016
2704/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quyết định Thanh tra Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017 24/11/2016
704/QĐ-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Quyết định Các lĩnh vực khác Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 01/11/2016
34/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Công nghệ thông tin Tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp về hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp 31/10/2016
232/TB-STNMT Bộ Nội vụ Thông báo Công nghệ thông tin về việc giao lưu trực tuyến qua mạng internet với nhân dân vào doanh nghiệp về hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp 31/10/2016
4750/BTNMT-VP Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Công nghệ thông tin Về việc chuẩn bị giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp ngày 08/11/2016 21/10/2016
730/STNMT-BVMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Môi trường Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường 25/08/2016
646/STNMT-QLĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tài nguyên đất V/v rà soát Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Kiên Giang 03/08/2016
616/STNMT-QLĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Thủ tục hành chính V/v đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2017 27/07/2016
27/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 15/07/2016
Thông báo số 114/TB-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Thông báo Đo đạc và Bản đồ Hướng dẫn về trích đo địa chính phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất 02/06/2016
08/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Biến đổi khí hậu Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia 16/05/2016
111/QĐ-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Quyết định Công nghệ thông tin; Tổ chức Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường 20/04/2016
90/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Khí tượng thủy văn; Môi trường Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030 12/01/2016