TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 12

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
469/QĐ-UBND Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Thủ tục hành chính Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của ngành tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/03/2019
02/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Thủ tục hành chính Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 22/01/2019
01/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Thủ tục hành chính Công tác cải cách hành chính năm 2019 11/01/2019
473/STNMT-V Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Thủ tục hành chính Về việc triển khai các văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 21/05/2018
2528/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quyết định Thủ tục hành chính Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung, thay thế, thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 18/10/2017
1010/QĐ-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Quyết định Thủ tục hành chính Về việc ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 07/09/2017
172/TB-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Thông báo Thủ tục hành chính Về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện Phú Quốc. 02/08/2017
616/STNMT-QLĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Thủ tục hành chính V/v đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2017 27/07/2016
1524/CT-UBND Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Chỉ thị Thủ tục hành chính Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/07/2015
252/STNMT-VPĐK Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Thủ tục hành chính Về việc không sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thất lạc 07/05/2015
578/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Thủ tục hành chính Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang 24/03/2015
23/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Thủ tục hành chính Cải cách hành chính năm 2014 03/12/2013