TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 38

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
07/2020/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên đất; Tài nguyên nước Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước 31/08/2020
05/2020/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 10/04/2020
24/2020/NĐ-CP Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Nghị định Tài nguyên đất Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 24/02/2020
03/2020/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Tài nguyên đất Ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 13/01/2020
06/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên đất Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 03/01/2020
16/2019/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/07/2019
15/2019/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/07/2019
07/2019/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/04/2019
188/2018/NQ-HĐND HĐND tỉnh Kiên Giang Nghị quyết Tài nguyên đất Danh mục dự án cần thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục dự án phải điều chỉnh, hủy bỏ thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 14/12/2018
184/2018/NQ-HĐND HĐND tỉnh Kiên Giang Nghị quyết Tài nguyên đất Về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 14/12/2018
20/2018/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang 17/07/2018
16/2018/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/07/2018
33/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên đất Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai 29/09/2017
23/2017/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất; Thanh tra Ban hành quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/06/2017
19/2017/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 09/06/2017