Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 33

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
16/2019/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/07/2019
15/2019/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/07/2019
07/2019/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/04/2019
188/2018/NQ-HĐND HĐND tỉnh Kiên Giang Nghị quyết Tài nguyên đất Danh mục dự án cần thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục dự án phải điều chỉnh, hủy bỏ thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 14/12/2018
184/2018/NQ-HĐND HĐND tỉnh Kiên Giang Nghị quyết Tài nguyên đất Về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 14/12/2018
20/2018/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang 17/07/2018
16/2018/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/07/2018
33/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên đất Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai 29/09/2017
23/2017/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất; Thanh tra Ban hành quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/06/2017
19/2017/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 09/06/2017
05/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên đất Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 25/04/2017
01/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên đất Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 06/01/2017
49/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên đất Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai 28/12/2016
57/2016/NQ-HĐND HĐND tỉnh Kiên Giang Nghị quyết Tài nguyên đất Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) tỉnh Kiên Giang 09/12/2016
04/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 15/01/2016