TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 13

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
37/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghĩ định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 30/03/2020
38/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 09/05/2019
37/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch 07/05/2019
181/2018/NQ-HĐND HĐND tỉnh Kiên Giang Nghị quyết Các lĩnh vực khác Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang 14/12/2018
36/2018/QH14 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luật phòng, chống tham nhũng 20/11/2018
25/2018/QH14 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luật Tố cáo 12/06/2018
61/2018/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/04/2018
50/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Các lĩnh vực khác Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 31/12/2017
09/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 09/02/2017
46/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Các lĩnh vực khác Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường 27/12/2016
103/2016/QH13 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luật Báo chí 05/04/2016
118/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 12/11/2015
21/2014/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Báo cáo Các lĩnh vực khác Ban hành quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 09/07/2014