Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 31

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
570/STTTT-TTBCBC Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang Công văn Các lĩnh vực khác Về việc thông tin, tuyên truyền các quy định khai thác thủy sản trên biển 26/09/2019
1171/UBND-KTCN UBND tỉnh Kiên Giang Công văn Các lĩnh vực khác Về việc phối hợp trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển 10/09/2019
532/UBND-KTCN UBND tỉnh Kiên Giang Công văn Biển và Hải đảo; Các lĩnh vực khác Về việc thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản IUU 07/05/2019
203/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang Công văn Các lĩnh vực khác Về việc thông, tin tuyên truyền theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông 10/04/2019
2200/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 04/10/2018
736/STNMT-CNTT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Các lĩnh vực khác Về việc phối hợp tuyên truyền lĩnh vực tài nguyên và môi trường 01/08/2018
3438/BTNMT-PC Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Các lĩnh vực khác Về việc rà soát, tổng hợp quy định pháp luật vướng mắc, bất cập và hệ thống hóa văn bản QPPL về tài nguyên và môi trường 29/06/2018
109/KH-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16/11/2017 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch của tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 18/06/2018
3070/BTNMT-VP Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Các lĩnh vực khác Về việc phối hợp tuyên truyền về Kỳ họp Đại Hội đồng GEF lần thứ 6 (GEF6) và các sự kiện liên quan 13/06/2018
24/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua khen thưởng năm 2018 15/05/2018
1875/BTNMT-TĐKTTT Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Các lĩnh vực khác Về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch khen thưởng năm 2018 16/04/2018
12/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 09/04/2018
827/BTNMT-TĐKTTT Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Các lĩnh vực khác Về việc định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2018 26/02/2018
85//UBND-NCPC UBND tỉnh Kiên Giang Công văn Các lĩnh vực khác Về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 23/01/2018
159/KH-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Triển khai thi hành Bộ Luật hình sự năm 2015 10/11/2017