Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 48

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
25/2019/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Môi trường Quy địng chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 31/12/2019
01/2019/TT-BCT Bộ Tài chính Thông tư Quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu 09/01/2019
32/2018/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Công nghệ thông tin Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng 26/12/2018
31/2018/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên nước Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước 26/12/2018
28/2018/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Địa chất và Khoáng sản Quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản 26/12/2018
09/2018/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 14/09/2018
08/2018/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 14/09/2018
76/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên nước Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ 29/12/2017
61/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Địa chất và Khoáng sản Quy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế 22/12/2017
47/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên nước Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước 07/11/2017
33/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên đất Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai 29/09/2017
24/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường 01/09/2017
16/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên nước Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước 25/07/2017
15/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên nước Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước 21/07/2017
10/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Viễn thám Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000 06/06/2017