TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 6

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
188/2018/NQ-HĐND HĐND tỉnh Kiên Giang Nghị quyết Tài nguyên đất Danh mục dự án cần thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục dự án phải điều chỉnh, hủy bỏ thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 14/12/2018
184/2018/NQ-HĐND HĐND tỉnh Kiên Giang Nghị quyết Tài nguyên đất Về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 14/12/2018
181/2018/NQ-HĐND HĐND tỉnh Kiên Giang Nghị quyết Các lĩnh vực khác Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang 14/12/2018
127/2018/NQ-HĐND HĐND tỉnh Kiên Giang Nghị quyết Môi trường Quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 08/01/2018
57/2016/NQ-HĐND HĐND tỉnh Kiên Giang Nghị quyết Tài nguyên đất Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) tỉnh Kiên Giang 09/12/2016
67/2014/NQ-HĐND HĐND tỉnh Kiên Giang Nghị quyết Tài nguyên đất Về quy định phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 09/07/2014