TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 130

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
09/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 09/02/2017
13/2018/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Biển và Hải đảo Về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018 19/06/2018
73/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Công nghệ thông tin Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 14/06/2017
28/2018/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Công nghệ thông tin Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước 06/09/2018
07/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Công nghệ thông tin Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường 29/05/2017
46/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Các lĩnh vực khác Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường 27/12/2016
21/2014/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Báo cáo Các lĩnh vực khác Ban hành quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 09/07/2014
45/2013/QH13 Quốc hội Luật Tài nguyên đất Luật Đất đai 29/11/2013
01/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên đất Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 06/01/2017
29/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên đất Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước 10/04/2014
57/2016/NQ-HĐND HĐND tỉnh Kiên Giang Nghị quyết Tài nguyên đất Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) tỉnh Kiên Giang 09/12/2016
67/2014/NQ-HĐND HĐND tỉnh Kiên Giang Nghị quyết Tài nguyên đất Về quy định phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 09/07/2014
04/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 15/01/2016
09/2018/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Môi trường Ban hành quy định về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 08/06/2018
11/2015/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Tài nguyên đất Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, biên giới, hải đảo 03/04/2015