Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 129

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
39/2016/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Quyết định Đo đạc và Bản đồ Về việc quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 22/12/2016
08/2017/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Địa chất và Khoáng sản; Môi trường Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường 24/01/2017
66/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Địa chất và Khoáng sản; Môi trường Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 29/04/2016
01/2019/TT-BCT Bộ Tài chính Thông tư Quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu 09/01/2019
07/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Công nghệ thông tin Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường 29/05/2017
46/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Các lĩnh vực khác Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường 27/12/2016
05/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên đất Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 25/04/2017
23/2014/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên đất Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 19/05/2014
24/2014/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên đất Quy định về hồ sơ địa chính 19/05/2014
25/2014/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Báo cáo Đo đạc và Bản đồ; Tài nguyên đất Quy định về bản đồ địa chính 19/05/2014
26/2014/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Công nghệ thông tin Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường 28/05/2014
28/2014/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên đất Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 02/06/2014
29/2014/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Báo cáo Tài nguyên đất Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 02/06/2014
30/2014/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên đất Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 02/06/2014
33/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên đất Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai 29/09/2017