TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 144

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1524/CT-UBND Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Chỉ thị Thủ tục hành chính Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/07/2015
469/QĐ-UBND Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Thủ tục hành chính Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của ngành tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/03/2019
107/STNMT-QLĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tài nguyên đất Về việc đăng tải dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Kiên Giang 06/02/2018
199/STNMT-TNN Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Khí tượng thủy văn; Tài nguyên nước Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3); Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2018 12/03/2018
232/STNMT-CNTT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Công nghệ thông tin Về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tại Sở Tài nguyên và Môi trường 16/03/2018
266/STNMT-KS Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Địa chất và Khoáng sản Về việc thực hiện các quy định về xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế 26/03/2018
04/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Tài nguyên nước; Khí tượng thủy văn Về việc tổ chức hưởng ứng kỷ niệm "Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới" năm 2018 12/03/2018
35/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018 01/08/2017
311/STNMT-ĐĐBĐ&VT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Đo đạc và Bản đồ Về việc hướng dẫn đo đạc trích đo địa chính thửa đất phục vụ các mục đích quản lý nhà nước về đất đai 30/03/2018
12/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 09/04/2018
24/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua khen thưởng năm 2018 15/05/2018
01/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Thủ tục hành chính Công tác cải cách hành chính năm 2019 11/01/2019
1117/STNMT-CCQLĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tài nguyên đất Về việc cho ý kiến về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện 20/11/2018
906/STNMT-BVMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Môi trường Lắp đặt hệ thống quan trắc phát thải tự động liên tục 26/09/2018
736/STNMT-CNTT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Các lĩnh vực khác Về việc phối hợp tuyên truyền lĩnh vực tài nguyên và môi trường 01/08/2018