TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 8

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
999/QĐ-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Quyết định Tổ chức Ban Hành quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường 19/08/2020
16/GM-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tổ chức Về việc tổ chức hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2020 15/01/2020
205/TB-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Thông báo Tổ chức Về việc tuyển dụng viên chức 07/11/2019
111/QĐ-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Quyết định Công nghệ thông tin; Tổ chức Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường 20/04/2016
1408/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tổ chức Về việc tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang 08/07/2015
2767/BTNMT-TCCB Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Tổ chức Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường 02/07/2014
15/KH-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Tổ chức Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 04/03/2014
127/STNMT-VP Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tổ chức về việc lấy ý kiến của công chức, viên chức và người lao động về Quy chế nâng lương trước thời hạn 27/02/2014