TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 21

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
25/2019/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Môi trường Quy địng chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 31/12/2019
09/2018/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 14/09/2018
08/2018/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 14/09/2018
09/2018/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Môi trường Ban hành quy định về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 08/06/2018
127/2018/NQ-HĐND HĐND tỉnh Kiên Giang Nghị quyết Môi trường Quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 08/01/2018
24/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường 01/09/2017
08/2017/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Địa chất và Khoáng sản; Môi trường Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường 24/01/2017
155/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Môi trường; Thanh tra Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 18/11/2016
154/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Môi trường Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 16/11/2016
31/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Môi trường Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 14/10/2016
19/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Môi trường Về báo cáo công tác bảo vệ môi trường 24/08/2016
66/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Địa chất và Khoáng sản; Môi trường Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 29/04/2016
38/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Địa chất và Khoáng sản; Môi trường Về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản 30/06/2015
35/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Môi trường Về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 30/06/2015
27/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Môi trường Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 29/05/2015