TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 6

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
311/STNMT-ĐĐBĐ&VT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Đo đạc và Bản đồ Về việc hướng dẫn đo đạc trích đo địa chính thửa đất phục vụ các mục đích quản lý nhà nước về đất đai 30/03/2018
32-HD/BTG Ban Tuyên Giáo Công văn Đo đạc và Bản đồ Tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018 13/02/2018
294/STNMT-VPĐK Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Đo đạc và Bản đồ Về việc trích đo, trích lục địa chính thửa đất để thực hiện tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 05/04/2017
Thông báo số 114/TB-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Thông báo Đo đạc và Bản đồ Hướng dẫn về trích đo địa chính phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất 02/06/2016
110/KH-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Đo đạc và Bản đồ Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 04/12/2014
02/KH-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch Đo đạc và Bản đồ Thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 theo Chỉ thị số 21/CTTTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ 16/09/2014