Thông báo thu hồi đất do người sử dụng đã chết mà không có người thừa kế
(08:57 | 05/01/2019)

Thông báo số 205/TB-STNMT ngày 28/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang về việc thu hồi đất do người sử dụng đã chết mà không có người thừa kế.

Văn phòng ĐKĐĐ