Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tài nguyên nước

Xem với cỡ chữAA

Tính tiền cấp quyền khai thác Tài nguyên nước đối với các cơ sở sản xuất nước đá

(15:37 | 05/10/2018)

Luật Tài nguyên nước năm 2012 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012 quy định: Tổ chức, cá nhân khai thác Tài nguyên nước phải nộp tiền cấp quyền khai thác Tài nguyên nước trong các trường hợp sau: Khai thác nước để phát điện có mục đích thương mại; khai thác nước để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp; khai thác nước dưới đất để trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản tập trung với quy mô lớn. Tiền cấp quyền khai thác Tài nguyên nước được xác định căn cứ vào chất lượng của nguồn nước, loại nguồn nước, điều kiện khai thác, quy mô, thời gian khai thác, mục đích sử dụng nước. Cho đến nay, các tổ chức cá nhân được cấp giấy phép khai thác, sử dụng Tài nguyên nước đã thực hiện nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác Tài nguyên nước theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ.

 

Toàn cảnh hội nghị triển khai

Luật Tài nguyên nước năm 2012 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012 quy định: Tổ chức, cá nhân khai thác Tài nguyên nước phải nộp tiền cấp quyền khai thác Tài nguyên nước trong các trường hợp sau: Khai thác nước để phát điện có mục đích thương mại; khai thác nước để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp; khai thác nước dưới đất để trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản tập trung với quy mô lớn. Tiền cấp quyền khai thác Tài nguyên nước được xác định căn cứ vào chất lượng của nguồn nước, loại nguồn nước, điều kiện khai thác, quy mô, thời gian khai thác, mục đích sử dụng nước. Cho đến nay, các tổ chức cá nhân được cấp giấy phép khai thác, sử dụng Tài nguyên nước đã thực hiện nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác Tài nguyên nước theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ.

Tuy nhiên, đối với các trường hợp khai thác sử dụng Tài nguyên nước để sản xuất nước đá vẫn chưa được được thực hiện đầy đủ. Vừa qua, ngày 27/9/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho mục đích sản xuất nước đá trên địa bàn huyện Châu Thành thực hiện thủ tục lập hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Hội nghị này nhằm mục đích nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính trong việc khai thác sử dụng tài nguyên nước.

Giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang; việc thực hiện bảng kê tính tiền cấp quyền khai thác sử dụng tài nguyên nước áp dụng theo biểu mẫu được cung cấp tại website Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang (http://tnmt.kiengiang.gov.vn/thongtintainguyennuoc).

Hoàng Thống