Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Góp ý, hoàn thiện Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 36-NQ/TW

(09:19 | 05/05/2019)

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 36-NQ/TW). Để đảm bảo tiến độ và chất lượng của Kế hoạch trình Chính phủ thông qua.

Ngày 26-4 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội thảo quốc gia góp ý, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 36-NQ/TW; Hội thảo do ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ TN&MT chủ trì, đại diện lãnh đạo các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo...; đại diện Thường trực UBND cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sờ TN&MT 28 tỉnh, thành phố có biển trên cả nước.

Về nội dung: Báo cáo tình hình triển khai tổ chức xây dựng và một số nội dung cơ bản của dự thảo Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Hội thảo đi sâu về việc thực hiện các chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam của các bộ, ngành, các địa phương; Hội thảo được nghe các tham luận: Thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của ngành du lịch biển, ngành hàng hải, ngành dầu khí, ngành thủy sản; thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển; Ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ tiên tiến phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực biển thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh Quảng Ninh và thành phố Đà Nẵng./.

Thành Nghĩa