TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tổng kết năm 2018 Cụm thi đua số IX ngành Tài nguyên và Môi trường

(13:51 | 01/04/2019)

Cụm thi đua số IX thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018. Đại diện Lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường 07 tỉnh, thành phố: An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang và Sóc Trăng cùng tham dự ngày 28-3 tại thành phố Rạch Giá.

Giám đốc Sở TN&MT Kiên Giang Nguyễn Xuân Lộc phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo, trong năm qua, Cụm thi đua số IX đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) và Nghị quyết số 56/2017/QH14, các Sở Tài nguyên và Môi trường đều đã bước đầu xây dựng các phương án, đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành theo hướng tinh gọn, giảm bớt đầu mối, gắn với tinh giản biên chế; tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và hoạch định các chủ trương, chính sách phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tại địa phương; công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường ngày càng đi vào chiều sâu, đã thu hút được sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp; công tác lập và triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch của ngành cơ bản phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; các đề tài, dự án của ngành đã có sự chủ động, tranh thủ được các nguồn lực để triển khai thực hiện; công tác cải cách hành chính đã có nhiều bước chuyển biến theo hướng đơn giản, tiết kiệm thời gian và chi phí cho tổ chức, cá nhân. Những nhiệm vụ chuyên ngành như: Công tác quản lý nhà nước về đất đai, đo đạc bản đồ từng bước tiến bộ và ổn định, hệ thống bản đồ, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai được cập nhật, chỉnh lý; công tác bảo vệ môi trường được các cấp, các ngành quan tâm hơn, nhiều giải pháp được tập trung nhằm thực hiện có hiệu quả các vấn đề môi trường hiện nay; về hoạt động khoáng sản có sự chuyển biến rõ nét, kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; khoanh định khu vực dự trữ, khu vực cấm, tạm cấm khai thác khoáng sản; quản lý tài nguyên nước tiếp tục được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và từng bước được nâng cao về chất lượng, đi vào nề nếp; lĩnh vực khí tượng thủy văn tiếp tục được quan tâm, theo dõi, rà soát công tác xây dựng, phê duyệt phương án cắm mốc giới và công khai mốc giới hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia; xây dựng Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh, thành phố; quản lý tổng hợp về biển, hải đảo được từng bước thực hiện tốt hơn, nhất là công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ về phân vùng chức năng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ; lập danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển (Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu). Công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng thực hiện, triển khai kịp thời các cuộc thanh tra đột xuất và thanh tra theo kế hoạch, góp phần đảm bảo cho công tác quản lý của ngành được chặt chẽ; qua đó, nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, rà soát tình hình thực thi pháp luật tại địa phương, kịp thời giải quyết vướng mắc, chấn chỉnh các hành vi vi phạm của doanh nghiệp trong thực hiện pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Quang cảnh hội nghị

Cũng tại hội nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường 07 tỉnh, thành phố đã quán triệt chủ đề phong trào thi đua yêu nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động năm 2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá phát triển bền vững đất nước”; cùng nhau trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy tại địa phương; các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, bộ máy hoạt động.

Phó Giám đốc Sở TN&MT An Giang Nguyễn Trọng Thành phát động phong trào thi đua năm 2019

Kết thúc hội nghị, Ông Nguyễn Trọng Thành - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang (đại diện Cụm trưởng Cụm thi đua số IX năm 2019) phát biểu: Trong năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số IX đã tích cực tham gia các phong trào thi đua do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động; kịp thời tham mưu cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trong việc ban hành các Quyết định, Chỉ thị, Nghị quyết phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập thể Lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động luôn đoàn kết, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đồng chí cũng phát động phong trào thi đua Cụm thi đua số IX năm 2019 với các nội dung phấn đấu: Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tinh giản, hiệu quả; nâng cao chất lương đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng cơ quan, đơn vị trong cụm. Gắn thủ tục hành chính với quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành. Thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm theo hướng giảm thanh tra theo kế hoạch và tăng cường thanh tra đột xuất. Thực hiện nghiêm minh các quy định về chính sách tài chính, điều hành linh hoạt và tiết kiệm. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các cơ chế chính sách về tài nguyên và môi trường ngay từ khi chuẩn bị, ban hành và thực hiện.

Lãnh đạo Sở TN&MT Cụm thi đua số IX ký kết giao ước thi đua năm 2019

Minh Phong