Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Dữ liệu về đất đai

Xem với cỡ chữAA

Danh mục báo cáo chuyên đề

(14:10 | 08/01/2019)

Danh mục báo cáo chuyên đề

STT

Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

Năm hoàn thành

Loại hồ sơ

(Giấy/Số)

01

Báo cáo đánh giá thực trạng và nguyên nhân thoái hóa đất vùng đồng bằng Sông Cửu Long

2012

Giấy/Số

02

Dự báo thoái hóa và đề xuất các giải pháp hạn chế quá trình thoái hóa đất phục vụ quản lý sử dụng bền vững

2012

Giấy/Số

03

Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra đánh giá thoái hóa đất vùng đồng bằng Sông Cửu Long phục vụ quản lý sử dụng đất bền vững

2012

Giấy/Số

04

Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015

2005

Số