Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Thủ tướng ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong các năm 2018 - 2019

(08:51 | 02/01/2019)

Năm 2018 - 2019, các Bộ, ngành, địa phương sẽ thực hiện 255 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện thêm 07 dịch vụ công trực tuyến.

Giao diện Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ TN&MT

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 877/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong các năm 2018 – 2019.

Như vậy, bên cạnh 82 TTHC mức độ 3, 4 được thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: https://dvctt.monre.gov.vn được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, theo Quyết định này, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện thêm 07 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Cụ thể lĩnh vực khoáng sản có 02 dịch vụ: (i) Đóng cửa mỏ khoáng sản (mức độ 4), (ii) Phê duyệt trữ lượng khoáng sản (mức độ 3). Lĩnh vực tài nguyên nước có 5 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: (i) Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m3/ngày đêm trở lên; (ii) Cấp giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3000m3/ngày đêm trở lên; (iii) Cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2000kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000m3/ngày đêm trở lên; (iv) Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3000m3/ngày đêm trở lên; (v) Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác.

Đối với trường hợp các Bộ, ngành, địa phương dự kiến cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ngoài danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì các dịch vụ công trực tuyến đó phải phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và có số lượng giao dịch lớn.

Nguồn: monre.gov.vn