Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tài nguyên đất

Xem với cỡ chữAA

Một số chính sách khuyến khích xã hội hóa (XHH) đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (GD, DN, YT, VH, TT, MT), giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:58 | 26/08/2018)

Ngày 08/6/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND Quy định về một số chính sách khuyến khích XHH đối với các hoạt động trong lĩnh vực GD, DN, YT, VH, TT, MT, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/6/2018 và thay thế Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND tỉnh Kiên Giang.

 

Logo ngành TN&MT

Ngày 08/6/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND Quy định về một số chính sách khuyến khích XHH đối với các hoạt động trong lĩnh vực GD, DN, YT, VH, TT, MT, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/6/2018 và thay thế Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND tỉnh Kiên Giang. Theo đó, chính sách về đất đai được quy định như sau:

a) Miễn tiền thuê đất (TTĐ) trong thời gian xây dựng cơ bản (XDCB) theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất (TĐ).

b) Miễn TTĐ sau thời gian được miễn TTĐ của thời gian XDCB như sau:

- Miễn TTĐ 11 năm đối với các dự án XHH thực hiện tại địa bàn thành phố Rạch Giá;

- Miễn TTĐ 15 năm đối với các dự án xã hội hóa thực hiện tại địa bàn huyện Phú Quốc;

- Miễn TTĐ hàng năm hoặc miễn TTĐ trả một lần đối với dự án XHH thực hiện tại địa bàn các huyện, thị xã còn lại.

Trường hợp dự án nằm trên địa bàn liên huyện thì việc miễn, giảm TTĐ được tính theo tỉ lệ diện tích sử dụng đất của dự án trên địa bàn từng huyện.

3. Trường hợp cơ sở thực hiện XHH đã ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án XHH theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì số kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã đầu tư đối với diện tích đất phục vụ hoạt động XHH sẽ được khấu trừ tiền thuê đất phải nộp (nếu có), trường hợp khấu trừ không hết thì phần còn lại sẽ được đưa vào chi phí của dự án.

Đối với cơ sở thực hiện XHH đã được nhà nước giao đất mà được miễn tiền sử dụng đất hoặc được giảm tiền sử dụng đất và đã nộp phần tiền sử dụng đất không được giảm theo quy định tại pháp luật về khuyến khích XHH trước ngày Nghị định số 59/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn sử dụng đất còn lại mà không phải chuyển sang TĐ. Trường hợp chuyển sang TĐ thì không phải nộp TTĐ trong thời hạn đã được giao đất.

Cơ sở thực hiện XHH đã được nhà nước giao đất, cho TĐ đã giải phóng mặt bằng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hưởng các chính sách ưu đãi quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP từ ngày Nghị định số 69/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến trước ngày 01/8/2014 mà nhà nước không yêu cầu nộp tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thì cơ sở thực hiện XHH không phải hoàn trả nhà nước số tiền này.

Nguyễn Văn Soa (Chị cục QLĐĐ)