TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Các thông tin khác

Xem với cỡ chữAA

Triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy

(08:32 | 13/02/2020)

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 775/VPCP-KSTT ngày 04/02/2020 gửi các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại văn bản số 11796/VPCP-KSTT ngày 26/12/2019 về gửi, nhận văn bản điện tử; căn cứ ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương về danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

Đối với tỉnh Kiên Giang, để tăng cường thực hiện có hiệu quả hơn về sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, ngày 10/02/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 141/UBND-HCTC ban hành danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy.

Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy kèm theo Công văn 141/UBND-HCTC của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện gửi nhận văn bản điện tử không kèm giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo danh mục gồm:

- Văn bản quy phạm pháp luật: Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, huyện, xã, Quyết định của UBND cấp tỉnh, huyện xã.

- Văn bản hành chính: Nghị quyết (cá biệt), Quyết định (cá biệt), Chỉ thị, Quy chế, Quy định, Thông cáo, Thông báo, Hướng dẫn, Chương trình, Kế hoạch, Phương án, Đề án, Dự án, Báo cáo, Tờ trình, Công văn, Công điện, Giấy ủy quyền, Giấy mời, Phiếu gửi, Phiếu chuyển, Phiếu báo.

Chỉ gửi văn bản giấy đối với văn bản quy phạm pháp luật theo danh mục nêu trên đến các cơ quan kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan đăng Công báo, đăng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy không áp dụng đối với văn bản, hồ sơ thuộc dạng mật, tối mật, tuyệt mật theo quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; văn bản, hồ sơ buộc phải gửi bản giấy theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật; văn bản, hồ sơ có thành phần phức tạp, khó khăn trong việc số hóa bao gồm bản đồ, bản vẽ thiết kế, ấn phẩm, vật phẩm…; văn bản, hồ sơ liên quan đến quy hoạch; tài chính; tổ chức; bộ máy; nhân sự, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức.

Văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy phải đáp ứng quy định tại Điều 6, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Các văn bản trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh khuyến khích các tổ chức ngoài hệ thống hành chính nhà nước thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy theo danh mục đã ban hành.

Thời gian triển khai thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy kể từ ngày 15/02/2020./.

Nguồn: kiengiang,gov,vn