Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Các thông tin khác

Xem với cỡ chữAA

Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả

(17:30 | 25/04/2019)

Năm 2019 là năm tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất để về đích hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 của đất nước, cũng là năm ngành tài nguyên và môi trường đặt quyết tâm cao, quán triệt sâu sắc phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường Cụm thi đua số IX ký kết giao ước thi đua năm 2019 (ảnh: Minh Phong)

Mục tiêu công tác truyền thông của ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) cần tăng cường góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, với phương châm hành động của Chính phủ năm 2019; thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về TN&MT theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận có liên quan của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo quản lý tốt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường bền vững, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu (BĐKH); thực hiện Hướng dẫn số 80-HD/BTGTW ngày 07-01-2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các Hướng dẫn số 81, 82, 83-HD/BTGTW ngày 18-01-2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo; Công tác thông tin đối ngoại; Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019; tạo động lực, khí thế và quyết tâm chính trị trong toàn ngành để tập trung thực hiện đạt hiệu quả cao Chương trình hành động của Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Hưởng ứng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, năm 2016 của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị; tạo sức mạnh, sức lan tỏa nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ hoạt động quản lý nhà nước trọng tâm về TN&MT như: xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực thi chính sách pháp luật về TN&MT; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về quản lý TN&MT; điều tra cơ bản, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; thanh tra, kiểm tra việc thực thi chính sách, pháp luật về TN&MT, phối hợp chặt chẽ từ cơ sở, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ở từng cấp và các vụ việc thuộc thẩm quyền; tổ chức triển khai được truyền thông, phổ biến đến người dân, cộng đồng; hướng dẫn thực hiện các biện pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Bộ TN&MT vừa ban hành Công văn số 1346/BTNMT-TĐKTTT ngày 15/3/2019 về việc định hướng nội dung tuyên truyền TN&MT năm 2019 đối với từng lĩnh vực như: quản lý đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, quản lý biển và hải đảo, môi trường, biến đổi khí hậu, khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ và thông tin địa lý, viễn thám, công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường. Trong đó, đối với lĩnh vực quản lý biển và hải đảo trọng tâm là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 22-10-2018 về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; công tác lập Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của cả nước; Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và quá trình xây dựng bộ chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội - môi trường về biển, hải đảo năm 2021-2026. Kế hoạch hành động quốc gia và các kết quả trong giải quyết rác thải nhựa đại dương; Cần quan tâm đối với lĩnh vực môi trường: công tác hoàn thiện Luật sửa đổi một số điều Luật Bảo vệ môi trường (BVMT); triển khai xây dựng Đề án hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong điều kiện hội nhập quốc tế bảo đảm lộ trình tiến tới năm 2021 áp dụng mức quy chuẩn, tiêu chuẩn tương đương các nước phát triển; lập nhiệm vụ và triển khai Quy hoạch BVMT quốc gia; Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia và Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia; Đề án tổng thể BVMT làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; thực trạng và các giải pháp xử lý chất thải đô thị, nông thôn; việc kiểm soát, BVMT ở các dự án có nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường để hoạt động đóng góp cho tăng trưởng kinh tế,...Về lĩnh vực biến đổi khí hậu (BĐKH): tăng cường tuyên truyền triển khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia về BĐKH, Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH, Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với BĐKH, Diễn đàn ĐBSCL “Từ chính sách đến thực hiện” do Thủ tướng Chính phủ chủ trì; chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020; kịch bản BĐKH, nước biển dâng của Việt Nam; Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với BĐKH; các mô hình phát triển sinh kế cộng đồng thích ứng với BĐKH, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước.

Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông thuộc phạm vi quản lý; việc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền, truyền thông là công cụ thiết thực trong quản lý điều hành; chú trọng ứng dụng công nghệ, phương thức truyền thông; thực hiện nghiêm túc Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và Quy chế quản lý hoạt động truyền thông của Bộ trưởng Bộ TN&MT;

Tháng 3/2019 vừa qua, tại thành phố Rạch Giá, Cụm thi đua số IX thuộc Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018, gồm đại diện lãnh đạo Sở TN&MT 07 tỉnh, thành phố: An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Kiên Giang; tại hội nghị này thống nhất quán triệt thực hiện chủ đề phong trào thi đua yêu nước do Bộ TN&MT phát động năm 2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá phát triển bền vững đất nước” và đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-CTĐIX ngày 11/4/2019 về phát động phong trào thi đua Cụm Thi đua số IX năm 2019.

Theo đó, Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang có Kế hoạch số 16/KH-STNMT ngày 10/4/2019 thực hiện công tác tuyên truyền về biển và hải đảo năm 2019./.

Thành Nghĩa