Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Đảng ủy

Xem với cỡ chữAA

Triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng

(08:06 | 02/01/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 4/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết. Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Triển khai học tập Nghị quyết TW 7, khóa XII của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị

Nội dung học tập bao gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21-5-2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23-5-2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Hội nghị học tập Nghị quyết diễn ra trong 2 ngày (19 và 21/9/2018). Sau tiếp thu Nghị quyết, cán bộ, đảng viên sẽ có bài viết thu hoạch cá nhân về vấn đề mà mình tâm đắc nhất, thể hiện: Nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các Nghị quyết Trung ương 7; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của cá nhân; đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của cá nhân.

Hoàng Thống